About ปลั๊กไฟ

I am working in data science area, and interesting to involve machine learning method , to formulating in cyber security.
  • multiple linear regression

Multiple linear regression

By |2020-02-03T14:45:39+07:00January 14th, 2020|Machine Learning|

Multiple linear regression สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ จากครั้งที่แล้วเราได้ทำการประมาณแบบ Simple linear regression กันไป

  • เมทริกซ์

เมทริกซ์ สำหรับ Machine learning

By |2019-12-20T16:15:55+07:00December 18th, 2019|Machine Learning|

เมทริกซ์ สำหรับ Machine learning สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน ตอนนี้เราเองก็ได้มีการวางแผนว่าจะมีการเขียนบทความที่เป็นการประมาณการแบบ Multi-linear regression แต่ก่อนที่เราจะไปทำการประมาณการแบบ