About ปลั๊กไฟ

I am working in data science area, and interesting to involve machine learning method , to formulating in cyber security.
  • machine learning คือ

Machine Learning คือ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

By |2019-10-22T15:11:03+07:00May 29th, 2019|Machine Learning|

machine Learning คุณรู้สึกสงสัยไหม? ว่าทำไม Siri มันจดจำเสียง คุยตอบโต้  หรือทำงานตามคำสั่งของเราได้เหมือนกับคนจริงๆ ทั้งๆที่มันไม่ใช่คนหรือการที่คุณ search

  • ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

Cyber Threat : ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

By |2019-08-05T17:29:24+07:00April 24th, 2019|Cyber Security, Information Security, learningblog|

ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Threat)  ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Threat) ในปัจจุบันนั้นเพิ่มสูงขึ้นและได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาาจะทำให้ผู้ใช้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเสียเงินทอง ซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ:ETDA) เกี่ยวกับผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561