นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท แร็กน่าร์ อินโฟเซ็ค จำกัด

  บริษัท แร๊กน่าร์ อินโฟเซ็ค จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า”บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น จึงขอให้คำมั่นในการเก็บรักษาและสงวนข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏ ณ ที่นี้  

  ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุณยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

  เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะสอบถามข้อมูลซึ่งระบุตัวตนของคุณ (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”) โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ติดต่อคุณเพื่อจัดหาบริการหรือทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่คุณได้ร้องขอหรือมอบอำนาจให้ ป้องกันการฉ้อโกง ประเมินความต้องการการประกันภัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์แก่คุณได้

• การจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

  การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจะถูกจำกัดแต่เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกฝนให้ดูแลจัดการข้อมูลเท่านั้น บุคคลเหล่านี้จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับรวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา

  บริษัทฯ อาจส่งอีเมลหรือจดหมายข่าวถึงคุณเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น ฯลฯ หากคุณไม่ประสงค์รับอีเมลหรือจดหมายข่าวเหล่านี้ คุณสามารถบอกเลิกการติดต่อดังกล่าวโดยไปยังลิ๊งค์หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ

• การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่ 3 หรือองค์กรภายนอกเว้นแต่

  • เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของประเทศไทย
  • เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
  • เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน เช่น การสืบสวน การพิจารณาคดี เป็นต้น
  • เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ

  อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของคุณอาจถูกมอบให้แก่พันธมิตรทางการค้า ผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นครั้งคราว

• ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  บริษัทฯ พร้อมดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้ตั้งระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและมั่นคง

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบริษัทฯ ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการ

  • ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งาน (ID) และรหัสผ่าน (password) แก่ผู้อื่นหรือเขียนไว้ในที่ที่เปิดเผย
  • เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ
  • ออกจากระบบ (log out) ทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์เสร็จสิ้นหรือเมื่อไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์

• ความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

  บริษัทฯ ทราบดีว่า การเก็บข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลได้โดยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ ให้บริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ หากคุณมีข้อสงสัยว่าข้อมูลของคุณที่บริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

• ติดต่อเรา

  บริษัทฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อข้องใจ และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมล บริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที